مبلغ 5000000 ریال جهت درمان سوختگی تحویل مددجو داده شد


مددجویی که در اثر سوختگی در محل کار نیاز به عمل داشت با مساعدت شما عزیزان کمک هزینه درمان خود را به مبلغ 500000 تومان از خیریه دریافت کرد

سپاس از همراهی شما بزرگواران