حمایت میکنم

بر اثر تصادف در راهه مدرسه آسیب نخاعی شدید گریبان گیرش شد

برای بودن با دوستانش ،برای تحصیل ،برای نجات روحیه ای که دارد از بین میرود .... نیاز به ویلچر دارد

قبل از اینکه دیر بشود خانواده او را برای تهیه ویلچر یاری کنیمحمایت میکنم