طرح سفره مهربانی

خیریه همای رحمت شیراز در دی ماه طرح سفره مهربانی را شروع کرده است

در این طرح روزانه 250 تا 300 دست غذای گرم به صورت رایگان بین افراد بی سرپناه ، بی سرپرست ، کارتن خواب ، زنان آسیب دیده اجتماعی ، خانواده های بی بضاعت ، کودکان کار پخش میشود.


 

غذاها به صورت بسته بندی از طریق پیک های خیریه به دست عزیزان میرسد.

عده ای از بی سرپناهان و نیازمندان غذای گرم را از طریق همکاری و معرفی خیرین و مردم عزیز جمع کرده و غذارسانی میکنیم و تعدادی دیگر از طریق بهزیستی و نیازمندان تحت پوشش این نهاد معرفی شده اند.

خیریه همای رحمت پخت را از طریق کمک های مردمی و نذورات و عقیقه این عزیزان انجام میدهد

عمده غذایی که از طریق خیریه پخش میشود در مکان های کوزه گری ، سنگ سیاه ، پشت ترمینال ، آستانه ، سپاه ، شاهزاده قاسم ، حمام قدیم میباشد

به امید خدا یاری شما عزیزن امید است که روزی برسد که در شهر عزیزمان کسی شب را گرسنه صبح نکند