کمک به اشتغال بانوی سرپرست خانواده0

منتظر تامین اعتبار

ریال 25,000,000
0% از مبلغ کل جمع شده
0% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


تامین جهیزیه یک زوج نیازمند3

منتظر تامین اعتبار

ریال 100,000,000
0.03% از مبلغ کل جمع شده
0.03% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


تامین هزینه‌های درمان سرطان مادر دو یتیم3

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
2.3333333333333% از مبلغ کل جمع شده
2.3333333333333% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم

شماره حساب خیریه همای رحمت جهت کمک های نقدی شما عزیزان 0108136336000

آخرین اخبار


آخرین مقالاتشیراز خیابان 35 متری مقر صاحب الزمان (ع) حد فاصل خیابان سحاب و خیابان ستاره موسسه خیریه همای رحمت
07137381204