بابا سرطان دارد اما هزینه درمان ندارد20

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
13.03% از مبلغ کل جمع شده
13.03% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


پخش غذای گرم رایگان10

منتظر تامین اعتبار

ریال 9,000,000
62.89% از مبلغ کل جمع شده
62.89% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک به درمان یک بیمار سوختگی3

تامین سرمایه شده

ریال 5,000,000
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

حمایت میکنم


ساخت خانه ای برای کودکان بیسرپرست72

منتظر تامین اعتبار

ریال 5,000,000,000
0.49% از مبلغ کل جمع شده
0.49% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


تهیه ی یک یخچال برای بانوی سرپرست خانواده9

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
17.00% از مبلغ کل جمع شده
17.00% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


تامین هزینه‌های درمان سرطان مادر دو یتیم46

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
39.87% از مبلغ کل جمع شده
39.87% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم

شماره کارت خیریه همای رحمت جهت کمک های نقدی شما عزیزان 6037991899510386 بانک ملی

آخرین اخبار


آخرین مقالاتموسسه خیریه همای رحمت تحت نظارت سازمان بهزیستی _ با مجوز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران
07137381204

طراحی سایت : میهن مدیا