ساخت خانه ای برای کودکان بیسرپرست1

منتظر تامین اعتبار

ریال 5,000,000,000
0.002% از مبلغ کل جمع شده
0.002% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


تهیه ی یک یخچال برای بانوی سرپرست خانواده3

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
0.3% از مبلغ کل جمع شده
0.3% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


تامین هزینه‌های درمان سرطان مادر دو یتیم6

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
5.8333333333333% از مبلغ کل جمع شده
5.8333333333333% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم

شماره حساب خیریه همای رحمت جهت کمک های نقدی شما عزیزان 0108136336000

آخرین اخبار


آخرین مقالاتموسسه خیریه همای رحمت تحت نظارت سازمان بهزیستی _ با مجوز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران
07137381204