بابا سرطان دارد اما هزینه درمان ندارد0

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
0% از مبلغ کل جمع شده
0% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


خرید یک کپسول اکسیژن0

منتظر تامین اعتبار

ریال 5,000,000
0% از مبلغ کل جمع شده
0% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک به درمان یک بیمار سوختگی0

منتظر تامین اعتبار

ریال 5,000,000
0% از مبلغ کل جمع شده
0% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


ساخت خانه ای برای کودکان بیسرپرست63

منتظر تامین اعتبار

ریال 5,000,000,000
0.442% از مبلغ کل جمع شده
0.442% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


تهیه ی یک یخچال برای بانوی سرپرست خانواده3

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
0.3% از مبلغ کل جمع شده
0.3% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


تامین هزینه‌های درمان سرطان مادر دو یتیم6

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
5.8333333333333% از مبلغ کل جمع شده
5.8333333333333% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم

شماره کارت خیریه همای رحمت جهت کمک های نقدی شما عزیزان 6037991899510386 بانک ملی

آخرین اخبار


آخرین مقالاتموسسه خیریه همای رحمت تحت نظارت سازمان بهزیستی _ با مجوز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران
07137381204