اطعام ایتام0

منتظر تامین اعتبار

ریال 100,000
0.00% از مبلغ کل جمع شده
0.00% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


بابا سرطان دارد اما هزینه درمان ندارد7

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
2.73% از مبلغ کل جمع شده
2.73% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


خرید یک کپسول اکسیژن6

تامین سرمایه شده

ریال 5,000,000
پروژه هایی که سرمایه مورد نیازشان جمع آوری شده است

حمایت میکنم


کمک به درمان یک بیمار سوختگی3

تامین سرمایه شده

ریال 5,000,000
پروژه هایی که سرمایه مورد نیازشان جمع آوری شده است

حمایت میکنم


ساخت خانه ای برای کودکان بیسرپرست67

منتظر تامین اعتبار

ریال 5,000,000,000
0.47% از مبلغ کل جمع شده
0.47% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


تهیه ی یک یخچال برای بانوی سرپرست خانواده3

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
0.30% از مبلغ کل جمع شده
0.30% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


تامین هزینه‌های درمان سرطان مادر دو یتیم13

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
10.17% از مبلغ کل جمع شده
10.17% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم

شماره کارت خیریه همای رحمت جهت کمک های نقدی شما عزیزان 6037991899510386 بانک ملی

آخرین اخبار


آخرین مقالاتموسسه خیریه همای رحمت تحت نظارت سازمان بهزیستی _ با مجوز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران
07137381204